การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถานศึกษาภาคเอกชนว18/2559 คู่มือปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ ก.พ. รับรอง

ว5/2558 การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนว21/2554 การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ว21/2554 คู่มือปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (ส่วนที่ 1/3)

ว21/2554 คู่มือปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (ส่วนที่ 2/3)

ว21/2554 คู่มือปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (ส่วนที่ 3/3)