การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถานศึกษาภาครัฐว8/2560 การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ว3/2559 การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองว11/2556 การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ (สารบัญ เล่ม2)

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ สถาบันการพลศึกษา

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ วิทยาลัยชุมชน

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ สถานศึกษาในสังกัดกระทรวง กรมอื่น ๆ

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ ทันตแพทยสภา

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ แพทยสภา


ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ (สารบัญ)

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนครพนม

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพะเยา

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ หาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ว11/2556 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ว14/2555 ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองว41/2553 การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ว41/2553 การรับรองคุณวุฒิ (สารบัญ)

ว41/2553 การรับรองคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ว41/2553 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ว41/2553 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ว41/2553 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ว41/2553 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ว41/2553 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ว41/2553 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ว41/2553 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ว41/2553 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ว41/2553 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยบูรพา

ว41/2553 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ว41/2553 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ว41/2553 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ว41/2553 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล

ว41/2553 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ว41/2553 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ว41/2553 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ว41/2553 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ว41/2553 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ว41/2553 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ว41/2553 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ว41/2553 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว41/2553 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ว41/2553 การรับรองคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ว41/2553 การรับรองคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ว41/2553 การรับรองคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ว41/2553 การรับรองคุณวุฒิ ทันตแพทยสภา

ว41/2553 การรับรองคุณวุฒิ แพทยสภา

ว41/2553 การรับรองคุณวุฒิ สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ว41/2553 การรับรองคุณวุฒิ สถานศึกษาในสังกัด กระทรวง กรม อื่นๆ