วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ลงชื่อเข้าใช้

คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

จำนวนทั้งหมด 100 รายการ ภายใต้เงื่อนไข
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัยเนชั่น (เดิมมหาวิทยาลัยโยนก)
รหัส สถาบันการศึกษา คณะวิชา ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา
63647 มหาวิทยาลัยเนชั่น (เดิมมหาวิทยาลัยโยนก) คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก
63646 มหาวิทยาลัยเนชั่น (เดิมมหาวิทยาลัยโยนก) คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก
63621 มหาวิทยาลัยเนชั่น (เดิมมหาวิทยาลัยโยนก) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
60762 มหาวิทยาลัยเนชั่น (เดิมมหาวิทยาลัยโยนก) คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด
58109 มหาวิทยาลัยเนชั่น (เดิมมหาวิทยาลัยโยนก) คณะนิเทศศาสตร์ ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก
56227 มหาวิทยาลัยเนชั่น (เดิมมหาวิทยาลัยโยนก) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก
56220 มหาวิทยาลัยเนชั่น (เดิมมหาวิทยาลัยโยนก) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
56091 มหาวิทยาลัยเนชั่น (เดิมมหาวิทยาลัยโยนก) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์
56054 มหาวิทยาลัยเนชั่น (เดิมมหาวิทยาลัยโยนก) คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก
55909 มหาวิทยาลัยเนชั่น (เดิมมหาวิทยาลัยโยนก) คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก
51112 มหาวิทยาลัยเนชั่น (เดิมมหาวิทยาลัยโยนก) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์
42138 มหาวิทยาลัยเนชั่น (เดิมมหาวิทยาลัยโยนก) บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต ไม่ระบุสาขา
42137 มหาวิทยาลัยเนชั่น (เดิมมหาวิทยาลัยโยนก) บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไม่ระบุสาขา
42136 มหาวิทยาลัยเนชั่น (เดิมมหาวิทยาลัยโยนก) บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไม่ระบุสาขา
42135 มหาวิทยาลัยเนชั่น (เดิมมหาวิทยาลัยโยนก) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
42134 มหาวิทยาลัยเนชั่น (เดิมมหาวิทยาลัยโยนก) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
42133 มหาวิทยาลัยเนชั่น (เดิมมหาวิทยาลัยโยนก) คณะศิลปศาสตร์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์
42132 มหาวิทยาลัยเนชั่น (เดิมมหาวิทยาลัยโยนก) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาศิลปบัณฑิต การออกแบบผลิตภัณฑ์
42131 มหาวิทยาลัยเนชั่น (เดิมมหาวิทยาลัยโยนก) คณะนิติศาสตร์ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไม่ระบุสาขา
42130 มหาวิทยาลัยเนชั่น (เดิมมหาวิทยาลัยโยนก) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารท้องถิ่น
หน้า :  1 2 3 4 5
 
All site contents copyright © 2011 Office of the Civil Service Commission (OCSC)